Продукти ТМ «ДОБРОДІЙ» для захиту рослин

Продукти ТМ “ДоброДІЙ” для захисту рослин являють собою певні сполуки металів-біогенів, отриманих за допомогою нанотехнологій, з подальшим поєднанням в органічні сполуки з лимонною кислотою, що забезпечує їх високу біодоступність та швидке проникнення в клітини збудників хвороб та шкідників.

Основні області застосування продуктів ТМ «ДоброДІЙ» для захисту


На відміну від дії традиційних пестицидів продукти ТМ «ДоброДІЙ» не мають токсичної дії на рослини. Це підтверджується позитивними результатами наукових та практичних досліджень в польових і лабораторних умовах. У рекомендованих дозах вони є абсолютно нешкідливі для комах-запилювачів, корисної ґрунтової мікрофлори, а також людей і тварин (4-й клас токсичності), що дозволяє використовувати їх на всіх фазах розвитку рослини, в т. ч. і під час цвітіння.

ДОБРОДІЙ-КОМФОРТ

Мікроелементний препарат з властивостями системно-контактного фунгіциду широкого спектру дії для захисту зернових, зернобобових, овочевих, фруктових та декоративних культур від найбільш поширених грибкових захворювань: альтернаріозу, фузаріозу, церкоспорозу, іржавої плямистості, пероноспорозу, септоріозу, борошнистої роси, аскохітозу, антракнозу, жовтої і бурої іржі, гельмінтоспоріозу, парші, плодової гнилі та різних плямистостей. Препарат проявляє значну бактерицидну і інсектицидну дію на фітопатогени і одночасно є елементом живлення рослин.

Висока ефективність препарату по відношенню до широкого видовому спектру найбільш поширених патогенів обумовлена фунгіцидною дією іонів сірки і йоду, посилених дією алюмінію, нікелю і ванадію. Біологічна ефективність препарату проти фітопатогенів досягає 90%, що не поступається дії відомих препаратів хімічного походження.

Йод (I), що входить до складу препарату, порушує обмінні процеси збудників. Проникаючи в протоплазму клітин, йод взаємодіє з аміногрупами білків пригнічує життєво важливі ферментні системи, блокуючи дихальні ферменти бактерій. При взаємодії йоду з водою протоплазми клітин утворюють активний кисень, який спричиняє сильне окислення та згубно діє на патогени.

Мікроелементи, які входять до складу препарату проявляють свою токсичну дію на фітопатогени завдяки характерним їм властивостями:

Сірка (S) має фунгіцидну, акарицидну і інсектицидну контактну дію. Фунгіцидність сірки обумовлена продуктами її відновлення або окислення.

Сірка є акцептором водню і сприяє порушенню нормального перебігу реакцій гідрування/дегідрування, пригнічує ферменти дихання - поліфенолоксидазу та інші. Елементарна сірка, пов'язуючи метали, що входять до складу ферментів (цинк, мідь, залізо, марганець), утворює сульфіди, порушує метаболізм грибків, викликаючи їх загибель. Сірка пригнічує розвиток збудників борошнистої роси, а також стримує поширення парші яблуні і груші.

Алюміній (Al) має системну дію, стимулюючи захисну реакцію рослини-господаря. Він викликає синтез фенольних сполук і фітоалексіноподібних речовин, що грають важливу роль в прояві фунгіцидної ефекту. Накопичуючись, вони перекривають шлях до клітин рослини та перешкоджають проникненню гриба в тканини рослини. При контактній дії іони алюмінію пригнічують ріст міцелію, блокуючи білки клітин патогенів. Ефективний проти фікоміцетів (несправжня борошниста роса різних культур, кила капусти, рак картоплі, гнилі плодів і овочів) і пероноспорових грибків (пероноспороз цибулі, бактеріоз огірків і д.р). Антибактеріальний ефект алюмінію проявляється в зниженні вмісту позаклітинного білка і зміні морфології клітинної стінки бактерій.

Нікель (Ni) має сильну лікувальну контактну дію, як інгібітор хітинази (ферменту хітин-деградації) збудників грибкових захворювань. Особливо ефективний в боротьбі з іржею злакових.

Нікель системно впливає на стійкість рослин до хвороб за допомогою стимулювання вторинних метаболітів (азотовмісних продуктів, фенолів і терпенів), які відіграють важливу роль у захисті рослини від хвороб і шкідників. Нікель впливає на виробництво ацетил-КоА, який бере участь у синтезі кожної з цих категорій антипатогенних агентів, на кількісний і якісний склад даних речовин. Ni також присутній в деяких ферментних системах, які метаболізують цукри. Нікель є незамінним компонентом ферменту уреази і, отже, може споживатися бульбами бобових рослин, в яких цей елемент переноситься від коренів в надземну частину у формі уреїдів. Було відзначено, що особливо чітко стимулюючий ефект нікелю позначається на нітрифікації і мінералізації сполук азоту. Ni може проявляти антибактеріальні властивості через пошкодження ДНК (хромосом) патогенів.

Ванадій (V) має системну дію, каталізує процеси фіксації молекулярного азоту, а в якості носія N2 він частково заміщує молібден, збільшує інтенсивність процесів фотосинтезу і дихання. V входить до складу порфіринових гемопротеїнових, позитивно впливає на активність каталази і нітратредуктази.

«ДоброДІЙ-Комфорт»

Склад препарату доповнений важливими для рослин мікро - і ультрамікроелементами (Mg, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, La, Ti, Se, Ge, Si, Ce і B) - хелатованими природними ді-і трикарбоновими органічними кислотами - лимонної, бурштинової, винної і яблучної. Дані елементи підвищують біологічну активність багатьох ключових ферментів, відповідальних за процеси фотосинтезу, біосинтезу білків, вуглеводів, ліпідів, а також ферментів захисної і антиоксидантної систем рослини.

Препарат є потужним стресопротектором - сприяє підвищенню стійкості рослин до умов посухи, безсніжних заморозків і засолення ґрунтів. У схильних до стресу рослин препарат активізує адаптивні процеси, а в післястресовий період забезпечує більш високу збереженість і продуктивність рослин.

Крім того, такі елементи в складі препарату, як магній (Mg), цинк (Zn), кобальт (Co), селен (Se) і церій (Ce) виявляють допоміжний антипатогенний вплив.

Переваги «ДоброДІЙ-Комфорт»:Рекомендації по застосуванню мікроелементного препарата
«ДоброДІЙ-Комфорт»

Культура Позакореневі внесення (профілактичні та лікувальні )
Фаза развитку культур мл/га Кількість внесень
Зернові Кущення, вихід у трубку – прапорцевий лист, фаза колосіння – початок цвітіння, налив 150-250 2-3
Ріпак 4-6 листків, відновлення вегетації, бутонізація, налив 150-250 2-4
Соя 2-3 трійчастих листки, бутонізація та початок достигання бобів 150-250 2-3
Кукурудза 3-7, 9-11 листків, викидання волоті 150-250 2-3
Соняшник 4-5 пар справжніх листків, через 14 днів 150-250 2-3
Цукровий буряк Змиканння рослин в рядках, міжряддях, через 14 днів та за 30 днів до збирання 150-300 3-5
Овочеві культури 3-4 листки (розсада), через 10-14 днів після попереднього обробітку 150-300 2-6
Виноград, плодові дерева Весною, одночасно з фітосанітарними обробітками, по завершенню цвітіння, через 2 тижні після попереднього обробітку 150-350 3-6